Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nadia's Pedicure-Nagelsalon en een cli�nt waarop Nadia's Pedicure-Nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Nadia's Pedicure-Nagelsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nadia's Pedicure-Nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cli�nt inlichten over financi�le consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
De cli�nt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Nadia's Pedicure-Nagelsalon melden. Indien de cli�nt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nadia's Pedicure-Nagelsalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cli�nt berekenen. Indien de cli�nt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nadia's Pedicure-Nagelsalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cli�nt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Nadia's Pedicure-Nagelsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten vooraf aan de cli�nt en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cli�nt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Nadia's Pedicure-Nagelsalon is betaling in termijnen mogelijk.
De cli�nt voorziet Nadia's Pedicure-Nagelsalon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nadia's Pedicure-Nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cli�nt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nadia's Pedicure-Nagelsalon neemt de persoonlijke gegevens van de cli�nt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nadia's Pedicure-Nagelsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cli�nt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nadia's Pedicure-Nagelsalon zal gegevens van de cli�nt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cli�nt.
Nadia's Pedicure-Nagelsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cli�nt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cli�nt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nadia's Pedicure-Nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Nadia's Pedicure-Nagelsalon in niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nadia's Pedicure-Nagelsalon is uitgegaan van door de cli�nt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nadia's Pedicure-Nagelsalongeeft de cli�nt 7 dagen garantie op de behandeling van kunstnagels en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
De cli�nt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
De cli�nt zonder handschoenen met agressieve chemicali�n heeft gewerkt.
De cli�nt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
De cli�nt andere producten dan door Nadia's Pedicure-Nagelsalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
De cli�nt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de website, niet heeft opgevolgd.
De cli�nt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cli�nt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Nadia's Pedicure-Nagelsalon heeft het recht van de cli�nt een schadevergoeding te eisen indien de cli�nt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nadia's Pedicure-Nagelsalon meldt diefstal altijd bij de politie.
Indien een cli�nt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nadia's Pedicure-Nagelsalon en de behandelende stylist. Nadia's Pedicure-Nagelsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nadia's Pedicure-Nagelsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cli�nt aantoonbaar zinloos is geworden en de cli�nt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nadia's Pedicure-Nagelsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
Indien Nadia's Pedicure-Nagelsalon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cli�nt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nadia's Pedicure-Nagelsalon. Indien de cli�nt het aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nadia's Pedicure-Nagelsalon .Nadia's Pedicure-Nagelsalon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
De cli�nt behoort zich tijdens een behandeling behoorlijk te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de cli�nt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nadia's Pedicure-Nagelsalon het recht de behandeling te stoppen zonder opgaaf van redenen.
Op elke overeenkomst tussen Nadia's Pedicure-Nagelsalon en de cli�nt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.